آب وآبفا

استحصال و توزیع آب آشامیدنی، دفع و تصفیه فاضلاب به عنوان پیش نیاز توسعه زیر ساخت های صنعت آب و فاضلاب محسوب می شوند. در تمامی مراحل صنعتی مربوطه عملگر ها نقش اساسی در اتوماسیون صنعتی ایفا می کنند که گاها به دلیل محدودیت دسترسی و نیاز به گشتاور ، سرعت و دقت بالا ، استفاده از این تجهیزات الزامیست .