انرژی

طراحی مدولار برای ابر نیازها(طراحی جزء به جزء)
نیروگاه ها معمولا شامل سیستم هایی مانند: مدار آب، بخار، تخلیص گاز و یا تصفیه گاز دودکش، برج خنک کن سیستم های بخار و توربین هستند.
تمام این سیستم ها از طریق اتاق کنترل میتواند تنظیم گردد و همچنین قابل مشاهده باشد.
عملگر های برقی نصب شده بر روی شیرآلات، مقدار عبور جریان (دبی) آب و بخار را تنظیم میکنند.
عملگرهای برقی این شرکت، رابط و واسط بسیار مناسبی برای کنترل شیرآلاتی که مورد تأیید نیروگاه قرار گرفته باشد، هستند. عملگرهای برقی شرکت می توانند در نیروگاه ها نصب شوند و در مقابل دما، ولتاژ و ارتعاش ها مقاوم باشند.