با توجه به پیچیدگیهای موجود برای نصب ، تنظیم و راه اندازی تجهیزات ، کادر فنی شرکت مولد گشتاور بین الملل با گذراندن دوره های آموزشی در آلمان و ایران توانایی دارند این مهم را به انجام برسانند . این خدمات شامل تمام عملگر های دورانی ، ربعگرد ، خطی و انواع کنترلر ها و گیربکس ها می باشند .