((سابقه حضور فعال شركت مولد گشتاور ايرانيان در ليست تأمين كنندگان مورد تائيد كارفرمايان)) (Approved Vendor List AVL)

ردیف  نام کارفرما شماره(سابقه)وندور  تاریخ ثبت در AVL   زمينه فعاليت مورد تائيد كارفرما
 ۱   شركت فولاد خوزستان    ۱۷۴۶۰   سال ۹۵  تامين تجهيزات خط توليد