عملگر های بادی همانطور که از نام آن ها پیداست به گروهی از عملگر ها گفته می شود که نیروی محرکه آنها فشار هوا می باشد .

دانلود کاتالوگ عملگر بادی

عملگرهای پنوماتیک یا بادی

عملگرپنوماتیک یا بادی