عملگر های دورانی از نظر نوع حرکت خروجی بصورت چرخشی هستند و برای تجهیزاتی (شیر یا گیربکس) مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز است شفت ورودیشان چند دور بچرخد .