عملگر های برقی همانطور که از نام آن ها پیداست به گروهی از عملگر ها گفته می شود که نیروی محرکه آنها جریان الکتریکی می باشد .

دانلود کاتالوگ عملگر برقی
دانلود کاتالوگ عملگر هاسلهوفر
دانلود کاتالوگ عملگر برقی شرکت ITG