عملگر های خطی از نظر نوع حرکت خروجی بصورت خطی (مانند حرکت سوزن چرخ خیاطی) هستند و برای تجهیزاتی (برخی از مدل های شیر های Globe) مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز است ورودیشان به صورت خطی جابجا شود .