عملگر های ربعگرد از نظر نوع حرکت خروجی بصورت 90 درجه هستند و برای تجهیزاتی (شیر یا دمپر) مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز است شفت ورودیشان 90 درجه بچرخد .