گیربکس ها به منظور افزایش گشتاور خروجی عملگر ، تغییر نوع حرکت خروجی و یا تغییر زاویه خروجی آن مورد استفاده قرار می گیرند .گیربکس ها از نظر نوع حرکت به سه دسته دورانی ، ربعگرد و خطی تقسیم می شوند .